b.i.g.
petek, 01 julij 2022
 
Vpraanja in odgovori

Na kakšen nain in pod kakšnimi pogoji lahko plaam storitve podjetja B.I.G.?

Storitve podjetja B.I.G. se obiajno poplaajo na podlagi podanega pooblastila s strani naronika storitev zavarovalnega posredovanja in svetovanja v obliki dela plaane premije iz sklenjenih zavarovalnih pogodb, ki jih posreduje druba B.I.G. za naronika. V tovrstnih primerih zavarovalnice odstopijo del plaane premije zavarovalno posredniški drubi zaradi opravljanja tovrstne dejavnosti pri naroniku. Zavarovalna premija se zaradi tega za naroniku ne povea.

V praksi, pa so moni tudi drugani dogovori, pri katerih pa druba B.I.G. ne dobi pooblastila s strani naronika storitve, ampak jo naronik storitve plaa sam za opravljeno delo zavarovalnega posredovanja in svetovanja.

Sem direktor podjetja. Ali mi lahko podjetje B.I.G. poleg poslovnih zavarovanj svetuje tudi pri zavarovanju mojega osebnega premoenja?

Obiajno zavarovalno posredniške drube vodilnim v podjetju svetujejo tudi na podroju zavarovanj njihovega osebnega premoenja kot nadgradnjo k opravljanju zavarovalnega svetovanja za njihova podjetja. V tovrstnih primerih obiajno vodilnim v podjetju urejamo njihova osebna zavarovanja ( nezgodna, ivljenjska zavarovanja ). Pri zavarovanju njihovih hiš in avtomobilov, pa jim podamo nasvete, ki jih le ti v nadaljevanju uporabijo pri pogovorih z zavarovalniškimi agenti, ki skrbijo za zavarovanja fizinih oseb in njihovega premoenja pri posameznih zavarovalnih drubah.

Koliko papirologije in aktivnega osebnega udejstvovanja me aka, e se odloim za storitve podjetja B.I.G?

Glede na prakso zavarovalnega posredovanja je potrebno na zaetku skupnega sodelovanja malo ve aktivnosti s strani naronika storitve, saj je potrebno poenotiti naše in naronikove poglede in interese glede obstojeega zavarovalnega stanja v podjetju, kakor tudi nadaljnje smernice pri preoblikovanju zavarovanj naronika, kar pa je predvsem v interesu naronika storitve.

V nadaljevanju je sodelovanje z naroniki drube B.I.G. zelo enostavno, saj druba B.I.G. prevzame odgovornost za operativno realizacijo dogovorjenih sprememb v zavarovalnih pogodbah in aurnost zavarovalnih pogodb med samim trajanjem zavarovanja.

Ali lahko podjetje B.I.G. popolnoma pooblastim, da v imenu podjetja, za katerega delam, uredi vse v zvezi z zavarovalnimi pogodbami?

Druba B.I.G. opravi za naronika vse v zvezi s sklenitvijo zavarovalnih pogodb (analizo tveganj podjetja, oblikuje primeren koncept zavarovanj za naronika, izvede povpraševanje na trgu, pripravi analizo prispelih ponudb, posreduje odloitev naronika na izbrano zavarovalno drubo, pridobi novo zavarovalno pogodbo, skrbi za ustreznost zavarovalnih pogodb med trajanjem zavarovanja ) tako, da naronik dobi v podpis v bistvu konne izdelke, ki so pregledani in potrjeni s strani drube B.I.G.

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .