b.i.g.
petek, 01 julij 2022
 
Prva osebna zavarovalnica d.d.


DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE–Stalna rast

Prva osebna zavarovalnica, d.d. nadaljuje dejavnost Prve pokojninske drube d.d. - najveje in najstareje drube, vodilne na podroju dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki svojo dejavnost iri e na druge oblike osebnih zavarovanj: ivljenjsko, nezgodno in zdravstveno zavarovanje.
Iz dneva v dan nam zaupa ve zavarovancev. Do sedaj se nam je pridruilo e 2.476 delodajalcev z 77.879 zavarovanci. V sistemu Prva Group pa je skupno e preko 252.509 zavarovancev in 229,3 mio EUR sredstev v upravljanju.

 

OSNOVNE INFORMACIJE O DODATNEM POKOJNINSKEM ZAVAROVANJU

ZAKAJ dodatno pokojninsko zavarovanje?

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) nam e od leta 2000 zmanjuje pravice iz naslova pokojnin. tevilo zaposlenih na enega upokojenca se drastino zmanjuje. Do leta 2025 bo vsak zaposleni s prispevki iz plae financiral dravno pokojnino priblino enega upokojenca, zato bodo pokojnine ez 20 let vsaj za 40 % nije kot danes.


Z varevanjem 5,844 % vae bruto plae 15 – 20 let, lahko prihranite dovolj za pokojnino, ki bo nadomestila izpad iz obveznega pokojninskega zavarovanja.

 

prva.jpg

 


Dodatno pokojninsko zavarovanje je - zaradi davnih olajav - najugodneji nain varevanja za dodatne pokojnine pri nas. Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je pravzaprav dolgorono varevanje. Vplaane premije se beleijo na osebnih varevalnih raunih zavarovancev.

 

 

DAVNE OLAJAVE in NAINI FINANCIRANJA

Maksimalna in minimalna premija sta opredeljeni z Zakonom. Da bi posameznik lahko izkoristil davne olajave, veljajo naslednje omejitve:

a.) Minimalna mesena premija znaa 24,20 EUR

b.) Maksimalna premija znaa 5,844 % bruto plae posameznika

c.) Hkrati pa ne sme presegati 217,05 EUR meseno oziroma 2.604,54 letno.


VARNOST VKLJUITVE

  • Za varnost vloenih sredstev skrbijo Ministrstvo za delo, Agencija za zavarovalni nadzor, Agencija za trg vrednostnih papirjev, neodvisni pooblaen aktuar in revizor, ki s stalnim nadzorom poslovanja izvajalcev dodatnega pokojninskega zavarovanja skrbijo za pravilno in varno poslovanje izvajalcev.

  • Z nalobeno politiko upotevamo vse smernice in omejitve, ki jih doloa zakonodaja. Hkrati pa se drimo svojega naela, da je donosnost v funkciji varnosti (sredstva vloena predvsem v dolnike vrednostne papirje).

 


PRAVICA DO MIROVANJA

Zavarovanci se lahko kadarkoli odloijo za mirovanje vplaevanja na svoj osebni varevalni raun. Mirovanje vplaevanja ne prinaa dodatnih strokov in je asovno neomejeno. V asu mirovanja zavarovancu ni potrebno plaevati premij, donosi pa se mu e vedno pripisujejo. Odloitev za mirovanje je primerna ob brezposelnosti, slabem finannem poloaju ali ob upokojitvi za tiste, ki se bodo upokojili prej kot v 10 letih od vstopa v zavarovanje.

 


IZPLAILA

Zavarovanec lahko po preteku najmanj desetih let zbrana sredstva dvigne v enkratnem znesku tudi, e e ne izpolnjuje pogojev za upokojitev. Ko se upokojimo, se odloimo, na kaken nain elimo koristiti privarevana sredstva.

Oblike izplaila:

  • enkraten dvig

  • doivljenjska renta (pogoj je redna upokojitev)

  • doivljenjska renta z garantirano dobo izplaila (pogoj je redna upokojitev)

V primeru smrti, preden je zavarovanec zael koristiti dodatno pokojnino, se zbrana sredstva dedujejo takoj.

 


KAKO SE VKLJUIM

Za vkljuitev v sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja ali dodatne informacije pokliite na brezplano tevilko 080 88 08 ali piite na info@prva.net.

 

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .