b.i.g.
petek, 01 julij 2022
 
Zavarovalnica Maribor

Zojina zavarovanja ZM - 100% varnost 24 ur na dan

 

Zojina zavarovanja so namenjena predolskim in olskim otrokom ter mladim z veljavnim statusom dijaka oziroma tudenta. Pri tem velja, da se jamstvo zavarovalnice prine ob 24. uri tistega dne, ko je premija plaana, vendar ne prej kot 31. 8. 2010 za otroke in dijake in 30. 9. 2010 za tudente, za dan plaila pa se teje dan, ko je bila na banki oziroma poti plaana premija.

Naj poudarimo, da zavarovalno jamstvo velja kjerkoli, 24 ur na dan, tudi med poitnicami in preneha ez eno leto - torej 31. 8. 2011 za otroke in dijake ter 30. 9. 2011 za tudente. Tu pa je e posebna prednost - v primeru sklenitve zavarovanja v naslednjem olskem letu se jamstvo podalja do plaila nove premije po novi polici, e jo nai zavarovanci plaajo do 31.10.2011. Vkljueno tudi zavarovanje portnega rizikaVsak zavarovanec lahko izbira med osmimi razlinimi kombinacijami rizikov in zavarovalnih vsot in sestavi zavarovanje »isto po svoji meri«, glede na lastne potrebe in nain ivljenja. Pri tem lahko izbira med razlinimi riziki (nezgodna smrt, progresivna invalidnost, naravna smrt, dnevna odkodnina, bolninini dan in zdraviliki dan) in viinami zavarovalnih vsot, hkrati pa je naim zavarovancem na voljo prav posebna prednost Zojinih zavarovanj –t.i. portni riziko. Zavarovalnica Maribor namre veini registriranih portnikov nudi 100-% jamstvo in 100-% izplailo zavarovalne vsote tudi pri opravljanju portne dejavnosti, pri emer vsa ostala jamstva seveda ostanejo nespremenjena. Tudi letos posebna akcijaSeveda pa smo za nae zavarovance tudi letos pripravili posebno akcijsko ponudbo. e se stranke odloijo za sklenitev ivljenjskega zavarovanja ZM Prizma junior (to je zavarovanje za otroka), potem v ZM poskrbimo za e vejo varnost njihovih otrok – zavarovancem namre podarimo eno od kombinacij olskega nezgodnega zavarovanja Zojinih zavarovanj.Posamino nezgodno zavarovanje otrok skozi vso leto

Naj za konec dodamo, da lahko poleg Zojinih zavarovanj prek zloenke na Zavarovalnici Maribor skozi vse leto na razline naine sklenete tudi Posamino nezgodno zavarovanje otrok, in sicer pri zastopnikih, na naih poslovnih enotah, ali kar na nai spletni strani - zavarovalna premija je v vseh primerih enaka. Vsekakor pa je pomembna prednost sklenitve nezgodnega zavarovanja prek spleta tudi v tem, da ga lahko stranka sklene kar »iz naslanjaa – in se na ta nain izogne dodatnim strokom in nepotrebnim potem.

 

Prvi olski dan v znamenju druini prijaznih podjetij

Ljubljana, 31. avgusta 2010 – Danes je v prostorih Zavarovalnice Maribor potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavniki Zavoda Ekvilib, ministrstva za delo, druino in socialne zadeve in pilotnega podjetja Zavarovalnice Maribor (ZM) predstavili projekt certificiranja druini prijaznih podjetij. Osnovni certifikati so bili podeljeni v maju 2007 kar 60 podjetjem, sedaj pa poteka drugi krog certificiranja, v katerem sodeluje 21 podjetij. ZM se je v projekt vkljuila e septembra 2006 kot pilotno podjetje, sedaj pa kot eno od podjetij, ki raunajo, da bodo uspeno prestali zunanjo revizijo triletnega poroila in konni certifikat prejeli konec septembra letos za prihodnje triletno obdobje.

»Da se v Zavarovalnici Maribor zavedamo pomena aktivnega in pozitivnega odnosa do starevstva na delovnem mestu, kae dejstvo, da smo leta 2006 k projektu Certifikat Druini prijazno podjetje pristopili kot prvo podjetje v Sloveniji,« je povedal Drago Cotar, predsednik uprave ZM. »Ni nakljuna odloitev za dananje sreanje prav zadnji dan pred zaetkom ole, saj je prav otroki asovni bonus (izredni dopust na prvi dan ole za stare otrok prve triletke v osnovni oli) ukrep, za katerega se je odloilo najve zaposlenih v ZM - lani celo ez osemdeset.« V ZM nameravajo uvesti tiri nove ukrepe, je povedal Samo ervek, direktor slube za pravne, splone in kadrovske zadeve, »ponovno vkljuevanje po dalji odsotnosti, asovni konto, ukrepe za varovanje zdravja in raziritev otrokega asovnega bonusa na uvajanje otroka v vrtec.« Med 900 zaposlenimi so opravili raziskavo, s katero so pridobili mnenja o tem, kateri ukrepi bi bili najbolj zaeleni. »Izbrali smo tri ukrepe, ki so jih predlagali zaposleni; po oceni delovne skupine in uprave pa dodali e etrtega, ki je prav tako izjemno pomemben - ukrepe za varovanje zdravja,« je dodal ervek.

»Imetnice certifikata Druini prijazno podjetje so drubeno odgovorne institucije, saj skrbijo za dobro poutje svojih zaposlenih in jim omogoajo laje usklajevanje njihovega druinskega in poklicnega ivljenja,« je preprian Uro Prikl, predstavnik ministrstva za delo, druino in socialne zadeve. »Trenutno so v projekt vkljuena podjetja razlinih pravnih oblik, ki zaposlujejo preko 50.000 zaposlenih,« je poudaril Prikl. Preprian je, da bodo tista podjetja, ki se bodo priela zavedati pomena taknih in podobnih projektov in bodo naredila pozitiven miselni preskok na podroju razvoja zaposlenih, dolgorono stabilna in ekonomsko uspena. Temu pritrjuje tudi vodja certificiranja Ale Kranjc Kulan, direktor Zavoda Ekvilib, nosilca projekta certifikata druini prijazno podjetje: »Ko smo pred tirimi leti zaeli s pilotnim projektom pravzaprav nismo imeli zelo velikih ambicij, saj nismo vedeli, kaken bo odziv slovenskih podjetij. Sedaj lahko reemo, da je bil zelo dober. e se primerjamo z Nemijo in Avstrijo, smo v tem obdobju krepko presegli tevilo podjetij, ki so se v projekt vkljuila v teh dveh dravah. S tem certifikatom dejansko spreminjamo klimo pomembnosti usklajevanja druinskega in poklicnega ivljenja ne le v podjetjih, ampak v slovenskem poslovnem svetu nasploh.«

Cotar je opozoril e na to, da je prav v asu krize zelo pomembno ohraniti pozitivne odnose z zaposlenimi, ki postajajo partnerji zaposlovalcem, eprav se »al nekaterim zaposlenim zdijo ukrepi samoumevni. Po drugi strani pa opaamo, da vedno ve novozaposlenih kot konkurenno prednost oz. pomemben vpliv na njihovo odloitev, da izberejo ZM kot zaposlovalca, predstavlja prav na posluh za (mlade) druine.« Tovrstno izkunjo ima tudi Jasmina Selan, zaposlena na ZM: »e v zaetku poletja sem zaela razmiljati, kako se bova 1. septembra z moem organizirala, kako otroka uvajati v vrtec, da bo ta svoj velik korak sprejel im laje. Na veliko preseneenje pa me je po dopustu akal mail, da mi pripada za prvo uvajanje otroka v vrtec 10 ur, ki jih izkoristim v enem tednu. To so drobne stvari, ki v danem trenutku pomenijo ogromno in taki podarjeni trenutki, ki jih lahko v tako hitrem tempu ivljenja preivimo z najdrajimi so neprecenljivi. Vse to skupaj nas dela zadovoljne in e smo zadovoljni, smo tudi bolj uspeni."

e nekaj informacij o DPP:

Povpreno tevilo ukrepov, ki ga posamezno podjetje izbere iz celovitega in dopolnjujoega se kataloga ukrepov znaa ez 10 ukrepov na posamezno podjetje. Podlaga znaka/certifikata Druini prijazno podjetje so Socialni sporazum 2003 - 2005, Resolucija za enake monosti ensk in mokih 2005 - 2013 ter razvojno partnerstvo »Mladim materam/druinam prijazno zaposlovanje«. Slovenija se je pri implementaciji tega projekta po sistemu/licenci "European work & family audit", ki ga je razvila nemka organizacija Berufundfamilie in ki izhaja certifikata Beruf&Familie, ki ga je razvila ta organizacija in ga podeljujejo od leta 1999. Pridobitev znaka/certifikata Druinam prijazno podjetje je namenjena podjetjem in javnim ustanovam z nad 10 zaposlenimi.

 

elvica Zoja bo razveseljevala entjernejske otroke

entjernej, 7. septembra 2010 – Danes so predstavniki Zavarovalnice Maribor (ZM), obine in Javnega podjetja – Ekoloke drube entjernej (JP – ED) podpisali pogodbo o sodelovanju na podroju spodbujanja kulture v obini entjernej. Tako bo otroki abonma Kulturnega centra Primoa Trubarja v olskem letu 2010/2011 nosil ime maskote ZM – elvice Zoje.

Drago Cotar, predsednik uprave Zavarovalnice Maribor, je ob podpisu pogodbe povedal: »Najlaje je rei – ni denarja. Pa vendar je prav v asu krize, ki nas obdaja e dve leti in za katero trdijo, da se ne bo nehala e vsaj dve leti, e kako pomembno, podpirati tiste dejavnosti, ki so neprofitne in bi se teko obdrale pri ivljenju, e ne bi imele monosti finanne podpore sponzorjev, donatorjev … V Zavarovalnici Maribor smo prepriani, da lahko le podjetja, ki verjamejo v in gradijo medsebojno zaupanje, v prihodnosti uspejo.”

Majda Kavek, direktorica podjetja JPED, pa meni: »V prvem letu delovanja je Kulturni center Primoa Trubarja dosegel veliko ve, kot smo si upali priakovati. Posebej naj izpostavimo program za nae najmlaje, ki bo v letonji sezoni e bolj pester, vznemirljiv in zanimiv. V sedmih abonentskih predstavah se bodo otroci sreali s arovnico Mico, vajencem Hlapiem, Svinjskim pastirjem, ebelico Majo in drugimi literarnimi junaki. Vsem obiskovalcem – otrokom in njihovim starem, starim starem…, se obeta posebna sezona, ki bo vsakomur priarala tevilna nepozabna doivetja.«

Direktor poslovne enote ZM na Dolenjskem Joe Klobar pa je dodal, da Zavarovalnica Maribor podpira kulturno dogajanje na celotnem podroju svojega delovanja in je prepoznana kot drubeno odgovorno podjetje in druini prijazno podjetje. »V letonjem letu smo se odloili, da v obliki sponzorstva podpre prizadevanja Kulturnega centra Primo Trubar iz entjerneja pri organizaciji otrokega gledalikega abonmaja, ki bo nosil ime maskote Zavarovalnice Maribor Otroki abonma elvice Zoje.«

Ve informacij: pr@zav-mb.si, 02 2332 446

O ZM:

ivljenjskim zavarovancem je ZM za leto 2009 pripisala sedem milijonov evrov dobika. Po izvedeni dokapitalizaciji v drugem polletju 2009 znaa kapital ZM 67,3 milijone evrov, kar je 131 odstotkov glede na leto 2008. V letu 2009 je ZM na slovenskem zavarovalnem trgu zrasla in med vsemi zavarovalnicami zasedla drugo mesto z 12,8 odstotki trnega delea. Poslovanje Zavarovalnice Maribor v obdobju 1-6 2010: zbrane kosmate premije: 147,7 milijonov evrov, isti prihodki od premij: 101,5 milijonov evrov, likvidirane kosmate kode: 75,3 milijone evrov, isti odhodki za kode: 64,8 milijonov evrov, isti dobiek: 7milijonov evrov. Trni dele ZM po prvem polletju 2010 znaa po podatkih SZZ 13,2 %.

 

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .