b.i.g.
petek, 01 julij 2022
 
Zavarovalnica Maribor

Informacije o zavarovanjih za podjetnike.

 

e vedno premalo zavedanja pomembnosti omanih zavarovanj – Pester izbor zavarovanj za razline vrste odgovornosti – ZM od aprila prva s preventivnimi menederski pregledi v Sloveniji

Imetje vaega podjetja vam omogoa uspeno poslovanje ter poveuje ekonomsko in socialno varnost vsem zaposlenim, al pa na to (pre)pogosto pozabljamo. V Zavarovalnici Maribor ugotavljamo, da se veina zavarovancev v poslovnem sektorju e vedno ne zaveda pomena tovrstnih zavarovanj, saj v mnogih primerih sklenejo zavarovanje stekla, vlomsko zavarovanje ipd., kar pa je za proizvodno podjetje drugotnega pomena, e sploh je. Zastoj proizvodnje zaradi na primer poara pa na drugi strani lahko celo ogrozi njihov obstoj – veliko obstojeih zavarovancev pa ga ne zavaruje … Tu pa so e zavarovanje odgovornosti uprav in nadzornih svetov, poklicne odgovornosti in e marsikaj.

Zaradi natetih razlogov v Zavarovalnici Maribor vsem podjetnikom predlagamo, da zavarujejo zgradbe, opremo, zaloge, raunalnike, naprave pred strojelomom, izpad dohodka zaradi zastoja obratovanja v primeru poara, zavarujejo pa se lahko seveda tudi pred potresom.

Ceno zavarovanja obratovalnega zastoja oblikujejo sledei dejavniki:

Nevarnosti, ki se zavarujejo (npr. temeljne poarne nevarnosti, strojelom stroja, itd.), izbrana doba jamenja (to je obdobje, za katero je krit izpad proizvodnje, npr. e je doba jamenja 6 mesecev, zavarovanje krije obratovalni zastoj za najve 6 mesecev prekinitve poslovanja), viina letnega plana stalnih strokov in dobika iz poslovanja v zavarovalnem letu, ki predstavljajo predmet zavarovanja, in izbrana franiza (soudeleba) zavarovanca.

V ZM v prihodnje priakujemo, da se bo obseg omanih zavarovanj poveal, saj si zavarovanci tudi zaradi gospodarskih razmer ne bodo privoili bistveno vije skupne premije, bodo pa bolj skrbno izbirali rizike, ki jih bodo zavarovali ter za dosego nije premije del rizika prevzeli tudi nase (franiza), kar je "v svetu" nekaj povsem obiajnega. Posledino se bodo najverjetneje zavarovanci zavarovali za nevarnosti, ki lahko ogrozijo njihov obstoj.

Zavarovanje odgovornosti

Dejstvo je, da s svojim poslovanjem al lahko nehote povzroite tudi kodo. V Zavarovalnici Maribor smo v ta namen za podjetnike pripravili tevilne zavarovalne predloge, strnjene v tri skupine zavarovanj - zavarovanje splone odgovornosti, poklicne odgovornosti in proizvajaleve odgovornosti. Med drugim lahko zavarujejo splono civilno odgovornost iz dejavnosti z monostjo raziritve na delodajalevo odgovornost, ekoloke kode, zavarovanje proizvajaleve odgovornosti za izdelke z monostjo raziritve kritja na odpoklic proizvodov, razline vrste poklicnih odgovornosti (zdravstveni delavci, uitelji, trenerji, odvetniki, kontrolorji kmetijskih proizvodov...) odgovornosti iz hine in zemljike posesti, organizatorja prireditev…

ZM - prva v Sloveniji s preventivnim menederskim pregledom

Naj omenimo e posebno ugodnost, ki jo Zavarovalnica Maribor kot dodatno ugodnost ponuja pri sklenitvi ivljenjskih zavarovanj. Gre za preventivni menederski zdravniki pregled, do katerega je zavarovanec upravien po dveh letih trajanja in plaevanja zavarovanja, v kolikor v prvih dveh letih ni nastal zavarovani dogodek.

Preventivni menederski pregled vkljuuje:
- EKG,
- meritev kostne gostote,
- celovito laboratorijsko diagnostiko,
- razirjen sploni internistini pregled,
- obremenitveno testiranje srno-ilnega sistema na cikloergometru.

Uspena prihodnost poslovnih subjektov je v zavedanju pomena in posledic (ne)odloitve za zavarovanjeSicer v Zavarovalnici Maribor na podroju zavarovanja odgovornosti pripravljamo nekaj novosti, ki jih na slovenskem trgu e ni, vendar o njih zaenkrat e ne moremo govoriti. Tako smo pred kratkim pripravili posebno zavarovanje za zbornico raunovodskih servisov za zavarovanje poklicne odgovornosti.

Zavarovanja za podjetnike in zasebnike

Vir podatkov: David Kastelic, lan uprave ZM;

Podjetniki in zasebniki se pri zavarovanju opravljanja svoje dejavnosti odloajo za tiste zavarovalnike produkte, ki bi v primeru kodnega dogodka najbolj ogrozili stabilnost in poslovanje podjetja oziroma zasebnika. Med najbolj iskani produkti so: poarna, odgovornostna, vlomska, strojelomna zavarovanja, zavarovanje raunalnikov in zavarovanja del oziroma montae, ki jo podjetniki izvajajo v okviru svoje dejavnosti (na primer gradbena in montana zavarovanja).
Med napogostejimi kodnimi dogodki so pokodbe delavcev, kode na tujih stvareh - stvareh tretjih oseb, ki jih imajo zasebniki v obdelavi, predelavi ali so zanje odgovorni v asu izvajanja del, kode na opremi, zgradbah, vlomske kode in podobno.

Zavarovalnica Maribor v svoji ponudbi paketnega podjetnikega premoenjskega zavarovanja pod skupnim imenom Podjetniko premoenjsko zavarovanje podjetnikom omogoa zavarovanje objektov, opreme in zalog, pri emer lahko izbirajo med razlinimi obsegi kritj. (op. - prilagamo zloenko s paketi, tabelami kritij in monostmi njihove raziritve). Viina premije je odvisna od izbrane oblike zavarovanja, dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja, zavarovalne vsote in preostalih znailnosti posamezne oblike zavarovanja, pri emer so najugodneja veletna zavarovanja, saj popust glede na dolino zavarovalne dobe* naraa.

Pri zavarovanju zgradb in opreme lahko podjetniki svoje premoenje zavarujejo na dejansko (pri izraunu odkodnine od nove vrednosti zavarovane stvari odtejemo amortizacijo) ali na novo vrednost (ob kodnem primeru se za unieno premoenje izplaa zavarovalnina na podlagi nabavne vrednosti stvari). Prav tako se lahko odloijo za standardno ali nadstandardno zavarovanje. Pri zavarovanju zalog velja zavarovanje po njihovi nabavni vrednosti, torej se ob kodnem primeru zavarovalnina izplaa na podlagi nabavne vrednosti zalog (maksimalno do trne vrednosti), zviane za odvisne stroke (prevoz, skladienje, ohlajevanje).

Zavarovancem sta na voljo osnovni in razirjeni paket podjetnikega premoenjskega zavarovanja. Osnovni paket vkljuuje poarno zavarovanje, vlomsko zavarovanje, lom stekla, zavarovanje odgovornosti (delodajaleve, proizvajaleve, iz dejavnosti;) in zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi poara. Razirjeni paket pa dodatno ponuja e strojelomno zavarovanje, zavarovanje elektronskih raunalnikov in potresno zavarovanje.

Ena od glavnih prednosti paketnih zavarovanj je dejstvo, da vnaprej pripravljena ponudba zavarovancem olaja postopek izbire zanje najustrezneje kombinacije zavarovalnih rizikov in vsot – torej po lastni meri, zavarovanec je natanno informiran o vsebini posameznih paketov, zato je izbira najustreznejega zavarovanja oziroma paketa enostavneja, prav tako pa zanjo porabi manj asa. Poleg tega naj izpostavimo e nekaj pomembnih prednosti podjetnikega premoenjskega zavarovanja: sklenitev zavarovanja z eno polico omogoa vejo preglednost, celovitost zavarovanja prinaa vejo varnost, zavarovanec ima vejo izbiro zavarovanja po lastni meri, nija cena zavarovanja pri sklenitvi osnovnega zavarovanja, dodatni paketni popusti, prav tako pa lahko zavarovanci na podlagi sklenjenega premoenjskega zavarovanja ob doloenih pogojih pridobijo razline oblike garancij (kavcij).

Nae ugodnosti so namenjene vsem zavarovancem - poslovnim subjektom, ne glede na njihov status - torej ali gre za novoustanovljena ali za podjetja z dolgo tradicijo poslovanja. Kot e zapisano, obstojea ponudba vkljuuje monost razlinih popustov in ugodnosti, na primer ob sklenivi veletnih zavarovanj, saj popust naraa skladno z dolino zavarovalne dobe, tu so e popusti ob takojnjem plailu premije, dodatni paketni popusti, nija cena zavarovanja e pri sklenitvi osnovnega zavarovanja in drugo.

 

Opis rizika

vrednost

Standardno

Nadstandardno

Poar

+

+

+

Strela

+

+

+

Eksplozija

+

+

+

Padec zranega plovila in dela plovila

+

+

+

Udarec zavarovanevega motornega vozila

+

+

+

Manifestacija ali demonstracija

+

+

+

Vihar

+

+

+

Toa

+

+

+

Svetovanje za hitrejo odpravo kode

+

+

+

Razbitje stekla

do 3 %

do 5 %

do 10 %

Pokodbe na zgradbi ob vlomu

do 5 %

do 5 %

do 5 %

Stroki ienja

do 3 %

do 5 %

do 5 %

Ponovni stroki pojektiranja in nadzora

 

do 3 %

do 5 %

Udarec neznanega vozila

 

+

+

Zmrzal

 

+

+

Tea snega1

 

+

+

led in meteorne vode

 

+

+

Posredni udarec strele - instalacije

 

 

+

Izliv vode

doplailo

do 3 %

+

Zemeljski plaz in odtrganje zemljia

doplailo

do 3 %

+

Sneni plaz

doplailo

do 3 %

+

Iztek (lekaa)

doplailo

doplailo

do 5 %

Vandalizem na zgradbi 2

doplailo

doplailo

doplailo

Poenje ali razbitje WC koljk, pisoarjev, umivalnikov, napisnih tabel ali napisov na steklu

doplailo

doplailo

doplailo

 

 

 

 

koda na dvorini ograji zaradi udarca neznanega motornega vozila

doplailo

doplailo

doplailo

Poplava ali talna voda

doplailo

doplailo

doplailo

1 Rizik tee snega ni krit na otorskih in balonskih zgradbah vseh vrst.

2 Rizik vandalizma na zgradbi ni zavarovan pri zavarovanju dvorinih ograj.

 

Oblika kritja

Dejanska

Nova vrednost

Opis rizika

vrednost

Standardno

Nadstandardno

Poar

+

+

+

Strela

+

+

+

Eksplozija

+

+

+

 

 

 

 

Padec zranega plovila in dela plovila

+

+

+

Udarec zavarovanevega motornega vozila

+

+

+

Manifestacija ali demonstracija

+

+

+

Vihar

+

+

+

Toa

+

+

+

 

 

 

 

Svetovanje za hitrejo odpravo kode

+

+

+

Vlomska tatvina in rop

do 10 %

do 20 %

50 %

Stroki ienja

do 3 %

do 5 %

do 10 %

Izliv vode

doplailo

do 3 %

+

Tea snega1

 

+

+

led in meteorne vode

 

do 5 %

+

Zmrzal

 

do 10 %

+

Udarec neznanega vozila

 

 

+

Posredni udarec strele - oprema

 

 

do 3 %

Zemeljski plaz in odtrganje zemljia

doplailo

do 3 %

+

Sneni plaz

doplailo

do 3 %

+

Iztek (lekaa)

doplailo

do 3 %

do 5 %

Poplava in talna voda

doplailo

doplailo

doplailo

Pokodbe na objektu ob vlomu

doplailo

doplailo

doplailo

Poenje ali razbitje WC koljk, pisoarjev, umivalnikov, napisnih tabel ali napisov na steklu

doplailo

doplailo

doplailo

Razbitje stekla v hladilnih vitrinah in zmrzovalnikih

doplailo

doplailo

doplailo

Razbitje stekla

doplailo

doplailo

doplailo

Obratovalni zastoj

doplailo

doplailo

doplailo

*Moni popusti
• 4 % popusta za takojnje plailo premije
• 5 % popusta za sklenitev zavarovanja do 3 let
• 5 % popusta za priznane premine naprave za gaenje poara (npr. Comet)
• 10 % popusta za 10-letno zavarovanje
• 10 % popusta na dodatno strojelomno zavarovanje
• 10 % popusta priznane stabilne naprave za gaenje poara z vodo (sprinkler), halonoi, CO2 ali suhim prahom
• 10 % popusta za priznane naprave za javljanje poara
• 10 % popusta za priznane in atestirane protivlomske alarmne naprave, ki so povezane z varnostno slubo (slubo za varovanje premoenja)
• 15 % popusta za dodatno zavarovanje raunalnikov.

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .