b.i.g.
petek, 01 julij 2022
 
Obvestilo po 545. lenu Zakona o zavarovalnitvu (ZZavar-1; Uradni list RS, t. 93/15)

V skladu z doloili tretjega odstavka 551. lena ter drugega in tretjega odstavka 545. lena ZZavar-1 vas obvešamo o naslednjih podatkih:

1. Zavarovalni posrednik ALEŠ ŠALEHAR, ima veljavno dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, ki ga je pridobil od Agencije za zavarovalni nadzor pod številko 30220-1186/01-4, z dne 9. 10. 2001, ki je na vpogled v registru na www.a-zn.si;

2. B.I.G. Zavarovalno posredništvo in svetovanje d.o.o.  in zavarovalni posrednik z zavarovalnicami oziroma zavarovalno zastopniškimi drubami oziroma drugimi osebami iz etrtega odstavka 558. lena tega zakona, nimava sklenjenih pogodb, na podlagi katerih bi opravljala posle zavarovalnega zastopanja;

3. B.I.G. Zavarovalno posredništvo in svetovanje d.o.o.  in zavarovalni posrednik kot zakoniti zastopnik drube, sodelujeva z vsemi zavarovalnicami, ki so registrirane ali prijavljene za delovanje v Republiki Sloveniji, pri emer so firme in poslovni naslovi le teh objavljeni na spletni strani Agencije za zavarovalni nadzor https://www.a-zn.si/Default.aspx?id=35;

4. Seznanjamo vas, da nasvete za sklenitev zavarovalne pogodbe podajamo po najboljših moeh in znanju glede na potrebe in elje zavarovalca, ki so nam znane. Nismo obligacijsko zavezani kot zavarovalni posredniki za eno ali ve zavarovalnic in ne dajemo nasveta za sklenitev pogodbe na podlagi etrtega odstavka 545. lena ZZavar-1. Zavarovalec ima pravico od nas zahtevati podatke o nazivih zavarovalnic za katere posredujemo pri sklepanju posameznih zavarovalnih pogodb.

5. Izjavljamo, da niti zavarovalno posredniška druba niti zavarovalni posrednik nimata neposrednega ali posrednega delea, ki bi predstavljal ve kot 10 % dele glasovalnih pravic ali delea v kapitalu katerekoli zavarovalnice in da nobena zavarovalnica nima neposrednega ali posrednega delea, ki bi predstavljal ve kot 10 % dele glasovalnih pravic ali dele v kapitalu zavarovalno posredniške drube.

6. Vsaka zavarovalnica ima v skladu s 579. lenom ZZavar-1 predpisan notranji postopek reševanja pritob zavarovalcev, zavarovancev in drugih upraviencev iz zavarovanj, ki ga je dolna predstaviti v  zavarovalnih pogojih. V primeru, da zavarovalec pri pridobitvi teh informacij potrebuje pomo  oz. se pritoba nanaša na naše ravnanje, se lahko zavarovalec s prošnjo za pomo oz. pritobo obrne na nas s pisno vlogo, na katero bomo odgovorili v najkrajšem monem asu. Za izvensodno reševanje sporov med potrošniki in ponudniki zavarovalnih storitev je na podlagi posebnega dogovora pristojen tudi Mediacijski center pri Slovenskem zavarovalnem zdruenju, GIZ, elezna cesta 14, 1000 Ljubljana.

7. V primeru spremembe katerekoli okolišine ali podatke iz prej navedenih tok tega obvestila boste o tem nemudoma obvešeni v enaki obliki.
Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .