b.i.g.
nedelja, 14 julij 2024
 
Obvestilo po 545. členu Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1; Uradni list RS, št. 93/15)

V skladu z določili tretjega odstavka 551. člena ter drugega in tretjega odstavka 545. člena ZZavar-1 vas obveščamo o naslednjih podatkih:

1. Zavarovalni posrednik ALEŠ ŠALEHAR, ima veljavno dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, ki ga je pridobil od Agencije za zavarovalni nadzor pod številko 30220-1186/01-4, z dne 9. 10. 2001, ki je na vpogled v registru na www.a-zn.si;

2. B.I.G. Zavarovalno posredništvo in svetovanje d.o.o.  in zavarovalni posrednik z zavarovalnicami oziroma zavarovalno zastopniškimi družbami oziroma drugimi osebami iz četrtega odstavka 558. člena tega zakona, nimava sklenjenih pogodb, na podlagi katerih bi opravljala posle zavarovalnega zastopanja;

3. B.I.G. Zavarovalno posredništvo in svetovanje d.o.o.  in zavarovalni posrednik kot zakoniti zastopnik družbe, sodelujeva z vsemi zavarovalnicami, ki so registrirane ali prijavljene za delovanje v Republiki Sloveniji, pri čemer so firme in poslovni naslovi le teh objavljeni na spletni strani Agencije za zavarovalni nadzor https://www.a-zn.si/Default.aspx?id=35;

4. Seznanjamo vas, da nasvete za sklenitev zavarovalne pogodbe podajamo po najboljših močeh in znanju glede na potrebe in želje zavarovalca, ki so nam znane. Nismo obligacijsko zavezani kot zavarovalni posredniki za eno ali več zavarovalnic in ne dajemo nasveta za sklenitev pogodbe na podlagi četrtega odstavka 545. Člena ZZavar-1. Zavarovalec ima pravico od nas zahtevati podatke o nazivih zavarovalnic za katere posredujemo pri sklepanju posameznih zavarovalnih pogodb.

5. Izjavljamo, da niti zavarovalno posredniška družba niti zavarovalni posrednik nimata neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu katerekoli zavarovalnice in da nobena zavarovalnica nima neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalno posredniške družbe.

6. Vsaka zavarovalnica ima v skladu s 579. členom ZZavar-1 predpisan notranji postopek reševanja pritožb zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj, ki ga je dolžna predstaviti v  zavarovalnih pogojih. V primeru, da zavarovalec pri pridobitvi teh informacij potrebuje pomoč  oz. se pritožba nanaša na naše ravnanje, se lahko zavarovalec s prošnjo za pomoč oz. pritožbo obrne na nas s pisno vlogo, na katero bomo odgovorili v najkrajšem možnem času. Za izvensodno reševanje sporov med potrošniki in ponudniki zavarovalnih storitev je na podlagi posebnega dogovora pristojen tudi Mediacijski center pri Slovenskem zavarovalnem združenju, GIZ, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana.

7. V primeru spremembe katerekoli okoliščine ali podatke iz prej navedenih točk tega obvestila boste o tem nemudoma obveščeni v enaki obliki.
Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .