b.i.g.
petek, 20 maj 2022
 
Pravilnik o reevanju pritob

Na podlagi 557. lena, v povezavi s 579. lenom Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, v nadaljevanju ZZavar-1),

druba B.I.G. Zavarovalno posredništvo in svetovanje d.o.o., Traška c. 47, Ljubljana, matina številka: 2172402000, davna številka: SI 26490005, ki jo zastopa direktor Aleš Šalehar,

kot zavarovalno posredniška druba,

sprejema naslednji

PRAVILNIK O REŠEVANJU PRITOB

 

Vsebina in namen pravilnika

1. len

Pravilnik o reševanju pritob ureja interni postopek obravnavanja pritob zavarovalcev, zavarovancev in drugih upraviencev iz zavarovanj (v nadaljevanju: stranke), ki se nanašajo na poslovanje oz. aktivnosti zavarovalne posredniške drube.

Namen pravilnika je zagotoviti najvišji standard profesionalnosti naših storitev, izboljšanje kakovosti naših storitev na podlagi ukrepov notranje kontrole ter posledino dvig nivoja zaupanja v zavarovalno posredniško drubo.

Pravilnik se objavi na spletni strani drube z namenom obvešanja strank o nainu uveljavljanja njihove pravice od pritobe, dostopen pa je tudi na sedeu drube.

Zavarovalno posredniška druba si pri obravnavi vsake pritobe prizadeva dosei optimalno in mirno rešitev nastalega konflikta ob upoštevanju vseh relevantnih zakonodajnih dolob.

 

Pritobeni organ

2. len

Pritobe v internem postopku obravnava direktor zavarovalno posredniške drube kot pritobeni organ.

 

Nain vloitve pritobe

3. len

Pritobo lahko stranka posreduje pisno po pošti na naslov drube ali na elektronski naslovales.salehar@big.si .

Za dan vloitve pritobe se šteje dan prejema pritobe s strani zavarovalno posredniške drube.

 

Sestavine pritobe

4. len

Pritoba mora vsebovati:ime in priimek ter naslov stranke in morebitni elektronski naslov, kamor se stranki vroa odloitev o pritobi, razloge za pritobo, datum in podpis stranke.

Pritoba naj bo ustrezno konkretizirana oz. obrazloena, vsebuje naj vsa relevantna dejstva in morebitne dokaze o kršitvi.

 

Obravnavanje pritobe

5. len

Direktor zavarovalno posredniške drube bo pritobo obravnaval v najkrajšem monem asu in odgovor na pritobo podal v roku 15 dni od prejema pritobe s strani zavarovalno posredniške drube oz. v 15 dneh od prejema morebitne dopolnitve, h kateri je bila pozvana stranka.

V kolikor stranka pritobe, kljub podanemu pozivu, ne dopolni v roku 8 dni, bo pritoba obravnavana v skladu z obstojeimi podatki.

 

Vroanje odlobe

6. len

Direktor odloi na podlagi vseh relevantnih okolišin in po potrebi s pridobitvijo dodatnih podatkov oz. pojasnil strani tretjih oseb. Svojo obrazloeno odloitev vroi stranki pisno, na naslov naveden v pritobi. e stranka to izrecno navede v pritobi, se ji odloitev lahko vroa po elektronski pošti oz. z uporabo drugih medijev, e stranka s tem soglaša.

V odlobi o pritobi se navede tudi pravni pouk. Pravni pouk vsebuje navedbo, da je odloitev dokonna, da pa lahko stranka, ki se z odloitvijo ne strinja, ravna v skladu s 8. lenom tega Pravilnika.

 

Stroški

7. len

Stranka sama nosi morebitne stroške pravnega svetovanja in zastopanja, ki ji nastanejo z udelebo v pritobenem postopku.

 

Izvensodno reševanje sporov

8. len

e pritobi stranke ni ugodeno, ali e o njej ni odloeno v roku 30 dni od prejema, ima stranka monost, da vloi pobudo za zaetek postopka izvensodnega reševanja sporov pri:

Mediacijskem centru pri Slovenskem zavarovalnem zdruenju, GIZ,
elezna cesta 14,
1000 Ljubljana,

Telefon: 00386 1 3009381
E-pošta: irps@zav-zdruzenje.si
Davna številka: SI 68534256
Matina številka: 5606187000.

Ve informacij o zadevnem postopku lahko stranka pridobi pri zadevnem organu ali na spletni strani https://www.zav-zdruzenje.si/izvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov/# .

 

Zaetek veljavnosti

9. len

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem podpisa s strani direktorja in se objavi na spletni strani zavarovalno posredniške drube.

Ljubljana, 26.07.2018

B.I.G. Zavarovalno posredništvo in svetovanje d.o.o.
Aleš Šalehar, direktor

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .