b.i.g.
torek, 18 februar 2020
 
SID - Prva kreditna zavarovalnica d.d.

Zavarovanje kratkoronih terjatev je v asu kreditne recesije nujno

Zaradi kreditne krize, ki smo ji pria, se v SID – Prvi kreditni zavarovalnici (www.sid-pkz.si) sooamo z izredno monim poveanjem povpraevanja po zavarovanju terjatev. Kot specializirana kreditna zavarovalnica s strokovno oceno rizikov in z upravljanjem z riziki neplail tako e utrjujemo svojo vlogo pri obstojeih in novih zavarovancih pri njihovem poslovanju. Zaradi negotovosti, ki jo povzroajo vedno pogosteje finanne teave in steaji podjetij, potrebo po zavarovanju terjatev, obuti vedno ira poslovna javnost.

 

 

V asu resne finanne krize, s katero se sreujemo danes, se poslovni riziki poveujejo. Danes ti riziki lahko ogrozijo solventnost podjetja, saj sredstva predstavljajo eno od najpomembnejih postavk sredstev (premoenja) podjetja. Veje tevilo steajev kot posledica kreditne krize mono poveuje znesek odprtih terjatev. Zavarovanje veine le-teh omogoa podjetjem, da lahko raunajo na stabilne denarne tokove.

 

Kot specializirani upravljavci z riziki v SID – Prvi kreditni zavarovalnici svetujemo svojim zavarovancem pri spremembah rizinosti njihovih kupcev, jim z upravljanjem rizikov pomagamo, da se izognejo kodam, kjer je mogoe in jim izplaamo zavarovalnino, e pride so steaja ali podaljane zamude plail kupcev.

 

Osnovna dejavnost SID – Prve kreditne zavarovalnice je prevzemanje rizikov in zahvaljujo transparentnosti poslovanja, skrbnim postopkom prevzemanja rizikov ter pozavarovalnim aranmajem lahko e naprej izpolnjujemo svoje obveznosti do zavarovancev.

 

Ve informacij na www.sid-pkz.si.

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .