b.i.g.
petek, 01 julij 2022
 
Prva osebna zavarovalnica d.d.

PRVA POTEZA – enkratno nalobeno ivljenjsko zavarovanje

Prva osebna zavarovalnica, d.d. je svojo dejavnost pokojninskega zavarovanja dopolnila e z enkratnim nalobenim ivljenjskim zavarovanjem PRVA POTEZA 01.08, ki je plod sodelovanja dveh drub: Prve osebne zavarovalnice, d.d. in Poteze, borzno posrednike drube, d.d.

Prva osebna zavarovalnica, d.d. je vodilni ponudnik na podroju prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in ji je ob koncu septembra 2008 zaupalo e 74.954 zavarovancev ter 2.430 delodajalcev.

Poskrbite za prihodnost svojih najblijih pa tudi vas samih, in potegnite pravo potezo pri upravljanju svojih prihrankov ali finannih presekov.

PRVA POTEZA 01.08 nudi poleg nalobe v delnike trge in trge surovin tudi ivljenjsko zavarovanje in zavarovanje za primer nezgodne smrti.

Vplaila v PRVA POTEZA 01.08 so enkratna, zbiranje le-teh pa je asovno omejeno. Vplaila so omejena do 15.12. 2008.

Zavarovanje prine veljati s 1. 1. 2009 in je sklenjeno za obdobje 120 mesecev. V obdobju od vplaila do zaetka zavarovanja se sredstva obrestujejo, ob zaetku zavarovanja pa se sredstva, vplaana v kritni sklad, investirajo skladno z nalobeno politiko.

Kapitalski dobiek iz naslova ivljenjskega zavarovanja ni obdaven v primeru doivetja, e sta zavarovalec in upravienec ista oseba in v kolikor je zavarovalna doba najmanj 10 let. Prav tako je zavarovanje oproeno davka od zavarovalnih poslov v viini 6,5 %.

Za sklenitev zavarovanja izpolnite obrazec pri Prvi osebni zavarovalnici, d.d. ali izpolnite obrazec na spletni strani www.prva.net/prvapoteza ali ga naroite na brezplani telefonski tevilki 080 88 08.

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Razpolovljeni prihodki po upokojitvi
Dodatno pokojninsko zavarovanje omogoa davno ugodno ter varno namensko nalobo za delodajalce in posameznike.
Vsi imamo vsak mesec zartan finanni plan. Sredstva so razporejena za pokrivanje ivljenjskih potreb in obveznosti. Kaj pa e ostanemo brez vira finannih sredstev? To nas aka ob upokojitvi, e se na to ne bomo ustrezno pripravili. Izpad dohodka ob upokojitvi lahko nadomestimo le z varevanjem v aktivni dobi ivljenja.

Nadomestitveno razmerje – odmera pokojnine pri ZPIZ - je vsako leto nije. Predvidoma bo nadomestitveno razmerje e v letu 2025 padlo pod 50 % neto prihodkov v zaporednih 18 najugodnejih letih.

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je namensko varevanje na osebnih varevalnih raunih pri pokojninski drubi, z namenom pridobiti dodatne prihodke po upokojitvi in v asu varevanja koristiti davne ugodnosti. Je edinstveno varevanje, ki predstavlja varno nalobo za dodatno pokojnino in zniuje osnovo za odmero davka.

Zavarovanje lahko oblikujete skupinsko za zaposlene ali individualno. Delodajalci lahko oblikujete kolektivno pokojninsko varevanje za zaposlene in za znesek vplaanih premij koristite davne olajave.
Sklenitev je preprosta. S podpisom pristopne izjave odprete va osebni varevalni raun. Ve informacij najdete na spletni strani Prve osebne zavarovalnice www.prva.net.

Sami krojimo svojo prihodnost. Poskrbite zase im prej!

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .