b.i.g.
petek, 01 julij 2022
 
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica d.d.

Uveljavitev sprememb pogojev za obvezno zdravstveno zavarovanje za tudente

Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev Pravil OZZ so se s 14.2.2009 spremenili pogoji za obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki opravljajo samostojno gospodarsko ali poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic in drubenike zasebnih drub in zavodov.


Po novem se morajo tudi tudentimlaji od 26 let, ki so obvezno zdravstveno zavarovani kot druinski lan, v primeru, da prinejo opravljati samostojno gospodarsko ali poklicno dejavnost oziroma e postanejo drubeniki zasebnih drub in zavodov, obvezno zdravstveno zavarovati iz naslova opravljanja samostojne dejavnostipo 5. toki prvega odstavka 15. lena ZZVZZ oziroma kot drubeniki zasebnih drub in zavodovpo 6. toki prvega odstavka 15. lena ZZVZZ.

Ti zavarovanci so iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja upravieni do plaila zdravstvenih storitev v skladu s 23. lenom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, kar pomeni, da so sami zavezanci za plailo razlike do polne vrednosti oziroma se lahko do polne vrednosti zdravstvenih storitev na naslednji povezavi dopolnilno zdravstveno zavarujejo .

Pomembne novosti za mlade po dopolnjenem 26. letu

Decambra sprejeta novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju prav tako prinaa pomembne spremembe za tudente, stareje od 26 let.

Po novem namre ne izpolnjujejo ve pogojev za obvezno zavarovanje kot druinski lani, kar pomeni, da ne morejo biti ve zavarovani prek starev. Zato si morajo tako kot mladi, ki so zakljuili olanje ali izgubili status tudenta, tudi tudentje ob dopolnjenem 26. letu odslej sami urediti obvezno zdravstveno zavarovanje in posledino tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

V primeru, da tudent nima prihodkov ali njegovi prihodki ne dosegajo meje, ki jo doloa zakon, mu lahko plailo obveznega zavarovanja zagotovi obina, v kateri ima stalno prebivalie. Kadar pa prejema dohodke, ki presegajo to mejo, je zavezanec za plailo prispevkov sam.

V obeh primerih postane tudent zavezanec tudi za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Smiselno je, da si ga imprej uredi in se tako izogne strokom doplail zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zavarovanje ne krije v celoti.

 

 

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .