b.i.g.
petek, 28 februar 2020
 
Prva osebna zavarovalnica d.d.

PRVA POTEZA PLUS – Poskrbite za prihodnost svojih najblijih, pa tudi vas samih, in potegnite pravo potezo z nalobenim ivljenjskim zavarovanjem

Prva osebna zavarovalnica, d.d. je svojo dejavnost pokojninskega zavarovanja dopolnila e z nalobenim ivljenjskim zavarovanjem PRVA POTEZA Plus ter PRVA Riziko nezgodnim ivljenjskim zavarovanjem. - Prva osebna zavarovalnica, d.d. je vodilni ponudnik na podroju prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in ji je ob koncu septembra 2008 zaupalo e preko 78.000 zavarovancev ter 2.460 delodajalcev.

PRVA POTEZA Plus - nalobeno ivljenjsko zavarovanje je

  • varevanje - plemenitenje vplaanih sredstev,

  • zagotavljanje varnosti naih najblijih,

  • zavarovanje z zajameno minimalno zavarovalno vsoto za primer smrti,

  • nalobeni raun, kjer se vodi vrednost premoenja police

  • individualna nalobena politika - poljubna izbira in spreminjanje nalobene politike brezplano enkrat letno in

  • dnevno znana vrednost enote premoenja (VEP), ki se dnevno objavlja na spletni strani.

  • Kapitalski dobiek iz naslova ivljenjskega zavarovanja ni obdaven v primeru doivetja, e sta zavarovalec in upravienec ista oseba in v kolikor je zavarovalna doba najmanj 10 let.

  • Zavarovanje je oproeno davka od zavarovalnih poslov v viini 6,5 % od vplaane premije.

Za sklenitev zavarovanja izpolnite obrazec pri Prvi osebni zavarovalnici, d.d. ali ga naroite na brezplani telefonski tevilki 080 88 08.

 

PRVA riziko ivljenjsko zavarovanje

Z ivljenjskim zavarovanjem za primer smrti zavarovane osebe poskrbimo za osnovno varstvo svojcev na preprost in poceni nain.

Zavarovanje zagotavlja druini sredstva, ki bi primeru prezgodnje smrti zavarovanca nadomestila izpad dohodka in tako pomagala druino obvarovati pred velikim finannim stresom. S sredstvi bi lahko druina plaevala dnevne stroke, morebitno hipoteko ali varevala za olanje otrok. Privarevani znesek ni obdaven.

Riziko ivljenjsko zavarovanjenudi kritje za izplailo dogovorjene zavarovalne vsote za primer smrti zavarovane osebe v asu trajanja zavarovalne pogodbe.

Za sklenitev zavarovanja izpolnite obrazec pri Prvi osebni zavarovalnici, d.d. ali ga naroite na brezplani telefonski tevilki 080 88 08.


Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

 

Razpolovljeni prihodki po upokojitvi

 

Dodatno pokojninsko zavarovanje omogoa davno ugodno ter varno namensko nalobo za delodajalce in posameznike.

Vsi imamo vsak mesec zartan finanni plan. Sredstva so razporejena za pokrivanje ivljenjskih potreb in obveznosti. Kaj pa e ostanemo brez vira finannih sredstev? To nas aka ob upokojitvi, e se na to ne bomo ustrezno pripravili. Izpad dohodka ob upokojitvi lahko nadomestimo le z varevanjem v aktivni dobi ivljenja.

 

Nadomestitveno razmerje – odmera pokojnine pri ZPIZ - je vsako leto nije. Predvidoma bo nadomestitveno razmerje e v letu 2025 padlo pod 50 % neto prihodkov v zaporednih 18 najugodnejih letih.

 

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je namensko varevanje na osebnih varevalnih raunih pri pokojninski drubi, z namenom pridobiti dodatne prihodke po upokojitvi in v asu varevanja koristiti davne ugodnosti. Je edinstveno varevanje, ki predstavlja varno nalobo za dodatno pokojnino in zniuje osnovo za odmero davka.

 

Zavarovanje lahko oblikujete skupinsko za zaposlene ali individualno. Delodajalci lahko oblikujete kolektivno pokojninsko varevanje za zaposlene in za znesek vplaanih premij koristite davne olajave.

Sklenitev je preprosta. S podpisom pristopne izjave odprete va osebni varevalni raun. Ve informacij najdete na spletni strani Prve osebne zavarovalnice www.prva.net .

 

 

Sami krojimo svojo prihodnost. Poskrbite zase im prej!

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .