b.i.g.
petek, 01 julij 2022
 
SID - Prva kreditna zavarovalnica d.d.

Zavarovanje terjatev - zavarovanje pred riziki neplaila kupcev doma in v tujini

Steaji podjetij so obiajen pojav v asu konjunkture gospodarstva, v asu recesije pa do nelikvidnosti in nesolventnosti podjetij prihaja pogosteje in v vejih obsegih. e je do zdaj veljalo, da so steaji veinoma teava malih in srednje velikih podjetij, ki se sreujejo s problemom zadostnosti obratnega kapitala, v asu nije ali negativne gospodarske rasti velja, da se s pomanjkanjem denarja sreujejo tudi v velikih podjetjih in v veini gospodarskih panog.

Podjetje za zaito pred riziki neplail lahko uporablja tevilne sredstva, tehnike in razne pravne ter finanne instrumente. Med najbolj razvite instrumente zavarovanja plail v sodobnem poslovanju sodi zavarovanje terjatev pri kreditni zavarovalnici.

SID - Prva kreditna zavarovalnica je v Sloveniji edina specializirana kreditna zavarovalnica.

Sodelovanje s specializirano kreditno zavarovalnico podjetju:

 • povea konkurennost in plaano prodajo

 • izbolja spremljavo vaih kupcev (monitoring)

 • olaja odloitve pri izbiri novih kupcev

 • nudi pomo pri pridobivanju kvalitetnih informacij o kupcih

 • pomaga pri izterjavi neplaanih dolgov

 • izbolja pogoje financiranja in vao boniteto (veja kredibilnost pri dobaviteljih)

 • omogoa laje nartovanje denarnih tokov (v primeru neplaila kupca dobite plaano odkodnino).

 

KAKNE RIZIKE LAHKO ZAVARUJETE?

 

SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d., Ljubljana (PKZ) nudi zavarovancem zaito pred neplailom za blago ali storitve, ki jih je podjetje domaim in/ali tujim kupcem prodalo na odprt raun z valuto (praviloma) do 180 dni.

 

PKZ plaa kodo, e je vzrok neplaila v komercialnih ali nekomercialnih rizikih.

 

Med prve spadajo razline oblike insolvennih postopkov ter postopki rehabilitacije (steaj, prisilna poravnava, likvidacija, ter primerljivi postopki, ki jih poznajo pravni redi razlinih drav) kot tudi neplailo dolnika zaradi nelikvidnosti (t.i. »podaljana zamuda plaila«). Za uresniitev slednjega mora od dospelosti terjatve miniti 6 mesecev, v primeru steaja, prisilne poravnave in podobno pa je zavarovalnina plaana tako reko takoj oziroma najkasneje v 30. dneh po prejemu dokazil o nastanku tega dogodka.

 

Nekomercialni riziki, ki jih je mogoe zavarovati pri PKZ, so neplailo dolga po dospelosti, kadar je tuji dolnik javnopravna institucija, uresniitev politinih dogodkov (vojna, dravni udar, generalne stavke,..), sploni moratorij plail, prepoved konverzije in/ali transferja po pologu sredstev s strani dolnika v banki, prepoved uvoza blaga ali storitev ter enostransko razdrtje pogodbe s strani javnopravne institucije.

 

Zavarovanje se sklene za celoten paket terjatev, to pomeni, da ima podjetje zavarovano celotno prodajo (blaga ali storitev) v tujini in/ali doma na odprt raun.

 

KAKO DO ZAVAROVALNE POGODBE?

 

Potek sklenitve zavarovanja terjatev po korakih:

 1. Podjetje izpolni vpraalnika za zavarovanje terjatev.

 2. Kreditna zavarovalnica izdela okvirno ponudbo za zavarovanje terjatev.

 3. Podjetje izpolni zahtevke za limit za kupce, katerim prodaja na odprt raun.

 4. Kreditna zavarovalnica za posameznega kupca poie bonitetno poroilo in oceni limit zavarovalnega kritja.

 5. Podjetje in kreditna zavarovalnica podpieta pogodbo o zavarovanju terjatev.

 6. Kreditna zavarovalnica na zahtevo zavarovanca izdela asignacijo (t.j. prenos pravic iz zavarovalne pogodbe) na banko, katera preko kreditov spremlja poslovanje zavarovanega podjetja.

 

Ve informacij na www.sid-pkz.si

Natisni E-mail
 
 
 
Pravno obvestilo | Kazalo strani| Powered by Citadela| v2.0 .