SID - Prva kreditna zavarovalnica d.d.


Zavarovanje terjatev: zavarovanje pred riziki neplačila kupcev doma in v tujini

Stečaji podjetij so običajen pojav v času konjunkture gospodarstva, v času recesije pa do nelikvidnosti in nesolventnosti podjetij prihaja pogosteje in v večjih obsegih. Če je do zdaj veljalo, da so stečaji večinoma težava malih in srednje velikih podjetij, ki se srečujejo s problemom zadostnosti obratnega kapitala, v času nižje ali negativne gospodarske rasti velja, da se s pomanjkanjem denarja srečujejo tudi v velikih podjetjih in v večini gospodarskih panog.

Podjetje za zaščito pred riziki neplačil lahko uporablja številne sredstva, tehnike in razne pravne ter finančne instrumente. Med najbolj razvite instrumente zavarovanja plačil v sodobnem poslovanju sodi zavarovanje terjatev pri kreditni zavarovalnici.

SID - Prva kreditna zavarovalnica je v Sloveniji edina specializirana kreditna zavarovalnica.

Sodelovanje s specializirano kreditno zavarovalnico podjetju:

 • poveča konkurenčnost in plačano prodajo
 • izboljša spremljavo vaših kupcev (monitoring)
 • olajša odločitve pri izbiri novih kupcev
 • nudi pomoč pri pridobivanju kvalitetnih informacij o kupcih
 • pomaga pri izterjavi neplačanih dolgov
 • izboljša pogoje financiranja in vašo boniteto (večja kredibilnost pri dobaviteljih)
 • omogoča lažje načrtovanje denarnih tokov (v primeru neplačila kupca dobite plačano odškodnino).

KAKŠNE RIZIKE LAHKO ZAVARUJETE?

SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d., Ljubljana (PKZ) nudi zavarovancem zaščito pred neplačilom za blago ali storitve, ki jih je podjetje domačim in/ali tujim kupcem prodalo na odprt račun z valuto (praviloma) do 180 dni.

PKZ plača škodo, če je vzrok neplačila v komercialnih ali nekomercialnih rizikih.

Med prve spadajo različne oblike insolvenčnih postopkov ter postopki rehabilitacije (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija, ter primerljivi postopki, ki jih poznajo pravni redi različnih držav) kot tudi neplačilo dolžnika zaradi nelikvidnosti (t.i. »podaljšana zamuda plačila«). Za uresničitev slednjega mora od dospelosti terjatve miniti 6 mesecev, v primeru stečaja, prisilne poravnave in podobno pa je zavarovalnina plačana tako rekoč takoj oziroma najkasneje v 30. dneh po prejemu dokazil o nastanku tega dogodka.

Nekomercialni riziki, ki jih je mogoče zavarovati pri PKZ, so neplačilo dolga po dospelosti, kadar je tuji dolžnik javnopravna institucija, uresničitev političnih dogodkov (vojna, državni udar, generalne stavke,..), splošni moratorij plačil, prepoved konverzije in/ali transferja po pologu sredstev s strani dolžnika v banki, prepoved uvoza blaga ali storitev ter enostransko razdrtje pogodbe s strani javnopravne institucije.

Zavarovanje se sklene za celoten paket terjatev, to pomeni, da ima podjetje zavarovano celotno prodajo (blaga ali storitev) v tujini in/ali doma na odprt račun.

KAKO DO ZAVAROVALNE POGODBE?

Potek sklenitve zavarovanja terjatev po korakih:

 1. Podjetje izpolni vprašalnika za zavarovanje terjatev.
 2. Kreditna zavarovalnica izdela okvirno ponudbo za zavarovanje terjatev.
 3. Podjetje izpolni zahtevke za limit za kupce, katerim prodaja na odprt račun.
 4. Kreditna zavarovalnica za posameznega kupca poišče bonitetno poročilo in oceni limit zavarovalnega kritja.
 5. Podjetje in kreditna zavarovalnica podpišeta pogodbo o zavarovanju terjatev.
 6. Kreditna zavarovalnica na zahtevo zavarovanca izdela asignacijo (t.j. prenos pravic iz zavarovalne pogodbe) na banko, katera preko kreditov spremlja poslovanje zavarovanega podjetja.
Več informacij na www.sid-pkz.si