Zavarovalnica Maribor

 Informacije o zavarovanjih za podjetnike.

 

 Še vedno premalo zavedanja pomembnosti šomažnih zavarovanj – Pester izbor zavarovanj za različne vrste odgovornosti – ZM od aprila prva s preventivnimi menedžerski pregledi v Sloveniji 

  Imetje vašega podjetja vam omogoča uspešno poslovanje ter povečuje ekonomsko in socialno varnost vsem zaposlenim, žal pa na to (pre)pogosto pozabljamo. V Zavarovalnici Maribor ugotavljamo, da se večina zavarovancev v poslovnem sektorju še vedno ne zaveda pomena tovrstnih zavarovanj, saj v mnogih primerih sklenejo zavarovanje stekla, vlomsko zavarovanje ipd., kar pa je za proizvodno podjetje drugotnega pomena, če sploh je. Zastoj proizvodnje zaradi na primer požara pa na drugi strani lahko celo ogrozi njihov obstoj – veliko obstoječih zavarovancev pa ga ne zavaruje … Tu pa so še zavarovanje odgovornosti uprav in nadzornih svetov, poklicne odgovornosti in še marsikaj. 

Zaradi naštetih razlogov v Zavarovalnici Maribor vsem podjetnikom predlagamo, da zavarujejo zgradbe, opremo, zaloge, računalnike, naprave pred strojelomom, izpad dohodka zaradi zastoja obratovanja v primeru požara, zavarujejo pa se lahko seveda tudi pred potresom.  

Ceno zavarovanja obratovalnega zastoja oblikujejo sledeči dejavniki:  

Nevarnosti, ki se zavarujejo (npr. temeljne požarne nevarnosti, strojelom stroja, itd.), izbrana doba jamčenja (to je obdobje, za katero je krit izpad proizvodnje, npr. če je doba jamčenja 6 mesecev, zavarovanje krije obratovalni zastoj za največ 6 mesecev prekinitve poslovanja), višina letnega plana stalnih stroškov in dobička iz poslovanja v zavarovalnem letu, ki predstavljajo predmet zavarovanja, in izbrana franšiza (soudeležba) zavarovanca.  

V ZM v prihodnje pričakujemo, da se bo obseg šomažnih zavarovanj povečal, saj si zavarovanci tudi zaradi gospodarskih razmer ne bodo privoščili bistveno višje skupne premije, bodo pa bolj skrbno izbirali rizike, ki jih bodo zavarovali ter za dosego nižje premije del rizika prevzeli tudi nase (franšiza), kar je "v svetu" nekaj povsem običajnega. Posledično se bodo najverjetneje zavarovanci zavarovali za nevarnosti, ki lahko ogrozijo njihov obstoj. 

Zavarovanje odgovornosti  

Dejstvo je, da s svojim poslovanjem žal lahko nehote povzročite tudi škodo. V Zavarovalnici Maribor smo v ta namen za podjetnike pripravili številne zavarovalne predloge, strnjene v tri skupine  zavarovanj - zavarovanje splošne odgovornosti, poklicne odgovornosti in proizvajalčeve odgovornosti. Med drugim lahko zavarujejo splošno civilno odgovornost iz dejavnosti z možnostjo razširitve na delodajalčevo odgovornost,  ekološke škode, zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti  za izdelke z možnostjo razširitve kritja na odpoklic proizvodov, različne vrste poklicnih odgovornosti (zdravstveni delavci, učitelji, trenerji, odvetniki, kontrolorji kmetijskih proizvodov...) odgovornosti iz hišne in zemljiške posesti, organizatorja prireditev…  

ZM -  prva v Sloveniji s preventivnim menedžerskim pregledom 

Naj omenimo še posebno ugodnost, ki jo Zavarovalnica Maribor kot dodatno ugodnost ponuja pri sklenitvi življenjskih zavarovanj. Gre za  preventivni menedžerski zdravniški pregled, do katerega je zavarovanec upravičen po dveh letih trajanja in plačevanja zavarovanja, v kolikor v prvih dveh letih ni nastal zavarovani dogodek.

Preventivni menedžerski pregled vključuje:
-        EKG,
-        meritev kostne gostote,
-        celovito laboratorijsko diagnostiko,
-        razširjen splošni internistični pregled,
-        obremenitveno testiranje srčno-žilnega sistema na cikloergometru.   

Uspešna prihodnost poslovnih subjektov je v zavedanju pomena in posledic (ne)odločitve za zavarovanje Sicer v Zavarovalnici Maribor na področju zavarovanja odgovornosti pripravljamo nekaj novosti, ki jih na slovenskem trgu še ni, vendar o njih zaenkrat še ne moremo govoriti. Tako smo pred kratkim pripravili posebno zavarovanje za zbornico računovodskih servisov za zavarovanje poklicne odgovornosti.  
 

 Zavarovanja za podjetnike in zasebnike

  Vir podatkov: David Kastelic, član uprave ZM; 

Podjetniki in zasebniki se pri zavarovanju opravljanja svoje dejavnosti odločajo za tiste zavarovalniške produkte, ki bi v primeru škodnega dogodka najbolj ogrozili stabilnost in poslovanje podjetja oziroma zasebnika. Med najbolj iskani produkti so: požarna, odgovornostna, vlomska, strojelomna zavarovanja, zavarovanje računalnikov in zavarovanja del oziroma montaže, ki jo podjetniki izvajajo v okviru svoje dejavnosti (na primer gradbena in montažna zavarovanja).
Med napogostejšimi škodnimi dogodki so poškodbe delavcev, škode na tujih stvareh - stvareh tretjih oseb, ki jih imajo zasebniki v obdelavi, predelavi ali so zanje odgovorni v času izvajanja del, škode na opremi, zgradbah, vlomske škode in podobno. 

Zavarovalnica Maribor v svoji ponudbi paketnega podjetniškega premoženjskega zavarovanja pod skupnim imenom Podjetniško premoženjsko zavarovanje podjetnikom omogoča zavarovanje objektov, opreme in zalog, pri čemer lahko izbirajo med različnimi obsegi kritj. (op. - prilagamo zloženko s paketi,  tabelami kritij in možnostmi njihove razširitve). Višina premije je odvisna od izbrane oblike zavarovanja, dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja, zavarovalne vsote in preostalih značilnosti posamezne oblike zavarovanja, pri čemer so najugodnejša večletna zavarovanja, saj popust glede na dolžino zavarovalne dobe* narašča. 

Pri zavarovanju zgradb in opreme lahko podjetniki svoje premoženje zavarujejo na dejansko (pri izračunu odškodnine od nove vrednosti zavarovane stvari odštejemo amortizacijo) ali na novo vrednost  (ob škodnem primeru se za uničeno premoženje izplača zavarovalnina na podlagi nabavne vrednosti stvari). Prav tako se lahko odločijo za standardno ali nadstandardno zavarovanje. Pri zavarovanju zalog velja zavarovanje po njihovi nabavni vrednosti, torej se ob škodnem primeru zavarovalnina izplača na podlagi nabavne vrednosti zalog (maksimalno do tržne vrednosti), zvišane za odvisne stroške (prevoz, skladiščenje, ohlajevanje). 

Zavarovancem sta na voljo osnovni in razširjeni paket podjetniškega premoženjskega zavarovanja. Osnovni paket vključuje požarno zavarovanje, vlomsko zavarovanje, lom stekla, zavarovanje odgovornosti (delodajalčeve, proizvajalčeve, iz dejavnosti;) in zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara. Razširjeni paket pa dodatno ponuja še strojelomno zavarovanje, zavarovanje elektronskih računalnikov in potresno zavarovanje.  

Ena od glavnih prednosti paketnih zavarovanj je dejstvo, da vnaprej pripravljena ponudba zavarovancem olajša postopek izbire zanje najustreznejše kombinacije zavarovalnih rizikov in vsot – torej po lastni meri, zavarovanec je natančno informiran o vsebini posameznih paketov, zato je izbira najustreznejšega zavarovanja oziroma paketa enostavnejša, prav tako pa zanjo porabi manj časa. Poleg tega naj izpostavimo še nekaj pomembnih prednosti podjetniškega premoženjskega zavarovanja: sklenitev zavarovanja z eno polico omogoča večjo preglednost, celovitost zavarovanja prinaša večjo varnost, zavarovanec ima večjo izbiro zavarovanja po lastni meri, nižja cena zavarovanja pri sklenitvi osnovnega zavarovanja, dodatni paketni popusti, prav tako pa lahko zavarovanci na podlagi sklenjenega premoženjskega zavarovanja ob določenih pogojih pridobijo različne oblike garancij (kavcij). 

Naše ugodnosti so namenjene vsem zavarovancem - poslovnim subjektom, ne glede na njihov status - torej ali gre za novoustanovljena ali za podjetja z dolgo tradicijo poslovanja. Kot že zapisano, obstoječa ponudba vključuje možnost različnih popustov in ugodnosti, na primer ob sklenivi večletnih zavarovanj, saj popust narašča skladno z dolžino zavarovalne dobe, tu so še popusti ob takojšnjem plačilu premije, dodatni paketni popusti, nižja cena zavarovanja že pri sklenitvi osnovnega zavarovanja in drugo.

 

Opis rizika

vrednost

Standardno

Nadstandardno

Požar

+

+

+

Strela

+

+

+

Eksplozija

+

+

+

Padec zračnega plovila in dela plovila

+

+

+

Udarec zavarovančevega motornega vozila

+

+

+

Manifestacija ali demonstracija

+

+

+

Vihar

+

+

+

Toča

+

+

+

Svetovanje za hitrejšo odpravo škode

+

+

+

Razbitje stekla

do 3 %

do 5 %

do 10 %

Poškodbe na zgradbi ob vlomu

do 5 %

do 5 %

do 5 %

Stroški čiščenja

do 3 %

do 5 %

do 5 %

Ponovni stroški pojektiranja in nadzora

 

do 3 %

do 5 %

Udarec neznanega vozila

 

+

+

Zmrzal

 

+

+

Teža snega1

 

+

+

Žled in meteorne vode

 

+

+

Posredni udarec strele - instalacije

 

 

+

Izliv vode

doplačilo

do 3 %

+

Zemeljski plaz in odtrganje zemljišča

doplačilo

do 3 %

+

Snežni plaz

doplačilo

do 3 %

+

Iztek (lekaža)

doplačilo

doplačilo

do 5 %

Vandalizem na zgradbi 2

doplačilo

doplačilo

doplačilo

Počenje ali razbitje WC školjk, pisoarjev, umivalnikov, napisnih tabel ali napisov na steklu

doplačilo

doplačilo

doplačilo

 

 

 

 

Škoda na dvoriščni ograji zaradi udarca neznanega motornega vozila

doplačilo

doplačilo

doplačilo

Poplava ali talna voda

doplačilo

doplačilo

doplačilo

1 Rizik teže snega ni krit na šotorskih in balonskih zgradbah vseh vrst.

2 Rizik vandalizma na zgradbi ni zavarovan pri zavarovanju dvoriščnih ograj.

 

Oblika kritja

Dejanska

Nova vrednost

Opis rizika

vrednost

Standardno

Nadstandardno

Požar

+

+

+

Strela

+

+

+

Eksplozija

+

+

+

 

 

 

 

Padec zračnega plovila in dela plovila

+

+

+

Udarec zavarovančevega motornega vozila

+

+

+

Manifestacija ali demonstracija

+

+

+

Vihar

+

+

+

Toča

+

+

+

 

 

 

 

Svetovanje za hitrejšo odpravo škode

+

+

+

Vlomska tatvina in rop

do 10 %

do 20 %

50 %

Stroški čiščenja

do 3 %

do 5 %

do 10 %

Izliv vode

doplačilo

do 3 %

+

Teža snega1

 

+

+

Žled in meteorne vode

 

do 5 %

+

Zmrzal

 

do 10 %

+

Udarec neznanega vozila

 

 

+

Posredni udarec strele - oprema

 

 

do 3 %

Zemeljski plaz in odtrganje zemljišča

doplačilo

do 3 %

+

Snežni plaz

doplačilo

do 3 %

+

Iztek (lekaža)

doplačilo

do 3 %

do 5 %

Poplava in talna voda

doplačilo

doplačilo

doplačilo

Poškodbe na objektu ob vlomu

doplačilo

doplačilo

doplačilo

Počenje ali razbitje WC školjk, pisoarjev, umivalnikov, napisnih tabel ali napisov na steklu

doplačilo

doplačilo

doplačilo

Razbitje stekla v hladilnih vitrinah in zmrzovalnikih

doplačilo

doplačilo

doplačilo

Razbitje stekla

doplačilo

doplačilo

doplačilo

Obratovalni zastoj

doplačilo

doplačilo

doplačilo

*Možni popusti 
• 4 % popusta za takojšnje plačilo premije
• 5 % popusta za sklenitev zavarovanja do 3 let
• 5 % popusta za priznane premične naprave za gašenje požara (npr. Comet)
• 10 % popusta za 10-letno zavarovanje
• 10 % popusta na dodatno strojelomno zavarovanje
• 10 % popusta priznane stabilne naprave za gašenje požara z vodo (sprinkler), halonoi, CO2 ali suhim prahom
• 10 % popusta za priznane naprave za javljanje požara
• 10 % popusta za priznane in atestirane protivlomske alarmne naprave, ki so povezane z varnostno službo (službo za varovanje premoženja)
• 15 % popusta za dodatno zavarovanje računalnikov.