Pravilnik o reševanju pritožb

Na podlagi 557. člena, v povezavi s 579. členom Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, v nadaljevanju ZZavar-1),

družba B.I.G. Zavarovalno posredništvo in svetovanje d.o.o., Tržaška c. 47, Ljubljana, matična številka: 2172402000, davčna številka: SI 26490005, ki jo zastopa direktor Aleš Šalehar,

kot zavarovalno posredniška družba,

sprejema naslednji

PRAVILNIK O REŠEVANJU PRITOŽB

 

Vsebina in namen pravilnika

1. člen

Pravilnik o reševanju pritožb ureja interni postopek obravnavanja pritožb zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj (v nadaljevanju: stranke), ki se nanašajo na poslovanje oz. aktivnosti zavarovalne posredniške družbe.

Namen pravilnika je zagotoviti najvišji standard profesionalnosti naših storitev, izboljšanje kakovosti naših storitev na podlagi ukrepov notranje kontrole ter posledično dvig nivoja zaupanja v zavarovalno posredniško družbo.

Pravilnik se objavi na spletni strani družbe z namenom obveščanja strank o načinu uveljavljanja njihove pravice od pritožbe, dostopen pa je tudi na sedežu družbe.

Zavarovalno posredniška družba si pri obravnavi vsake pritožbe prizadeva doseči optimalno in mirno rešitev nastalega konflikta ob upoštevanju vseh relevantnih zakonodajnih določb.

 

Pritožbeni organ

2. člen

Pritožbe v internem postopku obravnava direktor zavarovalno posredniške družbe kot pritožbeni organ.

 

Način vložitve pritožbe

3. člen

Pritožbo lahko stranka posreduje pisno po pošti na naslov družbe ali na elektronski naslovales.salehar@big.si .

Za dan vložitve pritožbe se šteje dan prejema pritožbe s strani zavarovalno posredniške družbe.

 

Sestavine pritožbe

4. člen

Pritožba mora vsebovati:ime in priimek ter naslov stranke in morebitni elektronski naslov, kamor se stranki vroča odločitev o pritožbi, razloge za pritožbo, datum in podpis stranke.

Pritožba naj bo ustrezno konkretizirana oz. obrazložena, vsebuje naj vsa relevantna dejstva in morebitne dokaze o kršitvi.

 

Obravnavanje pritožbe

5. člen

Direktor zavarovalno posredniške družbe bo pritožbo obravnaval v najkrajšem možnem času in odgovor na pritožbo podal v roku 15 dni od prejema pritožbe s strani zavarovalno posredniške družbe oz. v 15 dneh od prejema morebitne dopolnitve, h kateri je bila pozvana stranka.

V kolikor stranka pritožbe, kljub podanemu pozivu, ne dopolni v roku 8 dni, bo pritožba obravnavana v skladu z obstoječimi podatki.

 

Vročanje odločbe

6. člen

Direktor odloči na podlagi vseh relevantnih okoliščin in po potrebi s pridobitvijo dodatnih podatkov oz. pojasnil strani tretjih oseb. Svojo obrazloženo odločitev vroči stranki pisno, na naslov naveden v pritožbi. Če stranka to izrecno navede v pritožbi, se ji odločitev lahko vroča po elektronski pošti oz. z uporabo drugih medijev, če stranka s tem soglaša.

V odločbi o pritožbi se navede tudi pravni pouk. Pravni pouk vsebuje navedbo, da je odločitev dokončna, da pa lahko stranka, ki se z odločitvijo ne strinja, ravna v skladu s 8. členom tega Pravilnika.

 

Stroški

7. člen

Stranka sama nosi morebitne stroške pravnega svetovanja in zastopanja, ki ji nastanejo z udeležbo v pritožbenem postopku.

 

Izvensodno reševanje sporov

8. člen

Če pritožbi stranke ni ugodeno, ali če o njej ni odločeno v roku 30 dni od prejema, ima stranka možnost, da vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja sporov pri:

Mediacijskem centru pri Slovenskem zavarovalnem združenju, GIZ,
Železna cesta 14,
1000 Ljubljana,

Telefon: 00386 1 3009381
E-pošta: irps@zav-zdruzenje.si
Davčna številka: SI 68534256
Matična številka: 5606187000.

Več informacij o zadevnem postopku lahko stranka pridobi pri zadevnem organu ali na spletni strani https://www.zav-zdruzenje.si/izvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov/# .

 

Začetek veljavnosti

9. člen

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem podpisa s strani direktorja in se objavi na spletni strani zavarovalno posredniške družbe.

Ljubljana, 26.07.2018

B.I.G. Zavarovalno posredništvo in svetovanje d.o.o.
Aleš Šalehar, direktor