TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica d.d.

Uveljavitev sprememb pogojev za obvezno zdravstveno zavarovanje za študente

Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev Pravil OZZ so se s 14.2.2009 spremenili pogoji za obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki opravljajo samostojno gospodarsko ali poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic in družbenike zasebnih družb in zavodov.


Po novem se morajo tudi študenti mlajši od 26 let, ki so obvezno zdravstveno zavarovani kot družinski član, v primeru, da pričnejo opravljati samostojno gospodarsko ali poklicno dejavnost oziroma če postanejo družbeniki zasebnih družb in zavodov, obvezno zdravstveno zavarovati iz naslova opravljanja samostojne dejavnosti po 5. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ oziroma kot družbeniki zasebnih družb in zavodov po 6. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ.

Ti zavarovanci so iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja upravičeni do plačila zdravstvenih storitev v skladu s 23. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, kar pomeni, da so sami zavezanci za plačilo razlike do polne vrednosti oziroma se lahko do polne vrednosti zdravstvenih storitev na naslednji povezavi dopolnilno zdravstveno zavarujejo .

Pomembne novosti za mlade po dopolnjenem 26. letu

Decambra sprejeta novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju prav tako prinaša pomembne spremembe za študente, starejše od 26 let.

Po novem namreč ne izpolnjujejo več pogojev za obvezno zavarovanje kot družinski člani, kar pomeni, da ne morejo biti več zavarovani prek staršev. Zato si morajo tako kot mladi, ki so zaključili šolanje ali izgubili status študenta, tudi študentje ob dopolnjenem 26. letu odslej sami urediti obvezno zdravstveno zavarovanje in posledično tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

V primeru, da študent nima prihodkov ali njegovi prihodki ne dosegajo meje, ki jo določa zakon, mu lahko plačilo obveznega zavarovanja zagotovi občina, v kateri ima stalno prebivališče. Kadar pa prejema dohodke, ki presegajo to mejo, je zavezanec za plačilo prispevkov sam.

V obeh primerih postane študent zavezanec tudi za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Smiselno je, da si ga čimprej uredi in se tako izogne stroškom doplačil zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zavarovanje ne krije v celoti.